javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;

Kominické práce
Vlček Tomáš
Bílov 170
743 01 Bílov

Mob. : 603 585 710
Tel. : 556 411 228

mapa
ukázat na mapě

logo CECH KOMINÍKŮ
roh   roh
 

AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ EMISÍ

PODLE ZÁKONA Č. 86/2002, O OCHRANĚ OVZDUŠÍ
Na základě vydaného zákonu č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší je povinností právnických a fyzických osob omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství jím vypouštěných znečišťujících látek. Účinnost zákona nabyla dne 1.6.2002.

Povinností provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečišťování

  • oznámit příslušnému orgánu obce stacionární zdroj znečišťování (tuhá paliva od 15 do 200 kW, plynná a kapalná paliva od 11 do 200 kW)
  • zajistit prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek ve lhůtě 1x za 2 roky

Povinnosti se nevztahují na provozovatele malých stacionárních znečišťujících zdrojů umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost.

U těchto spotřebičů je povinnost zajistit autorizované měření účinnosti spalování měřením množství vypouštěných látek 1× za dva roky a kontrole spalinových látek v určených termínech. V případě, že máme se zákazníkem trvalou smlouvu, kde se předem dohodneme na finančních podmínkách, provádíme měření a kontroly pravidelně v intervalech, které jsou dány zákonem č. 86/2002 Sb. a vyhláškou MŽP č. 356/2002 Sb. Odpadne Vám tak starost o tuto povinnost.

Orientační cena: 600 - 1200,- Kč za 1 měření (dle druhu paliv a počtu zařízení)


 
roh   roh

 

img 2007 © copyright WebCzech ; powered by Webmaster Creativ ; design by BENNI img